Privacybeleid

Stichting Burgerweeshuis Haarlem

Verder te noemen: de Stichting, gevestigd: Iordensstraat 64, 2012 HE Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

Website: www.burgerweeshuishaarlem.nl
Adres: Iordensstraat 64, 2012 HE Haarlem
Telefoon: 06 347 05 332

De adviseur van de Stichting, Ton van Voorden, is namens het bestuur belast met de verantwoordelijkheid voor de handhaving van het privacy beleid. Hij is te bereiken via info@burgerweeshuishaarlem.nl of 06 347 05 332.

2. Persoonsgegevens die de Stichting verwerkt

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens omdat wij deze nodig hebben om tot een goede beoordeling te komen van uw aanvraag. U verstrekt deze gegevens geheel vrijwillig, maar zonder deze gegevens kunnen wij geen aanvraag in behandeling nemen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en het daaraan gekoppelde software programma heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@burgerweeshuishaarlem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om tot een goede beoordeling en verwerking van uw aanvraag te  komen. Dat geldt zowel voor u als aanvrager, maar ook voor de door u opgegeven referent. Wanneer u akkoord gaat met ons privacy beleid gaan wij er vanuit dat u ook de door u opgegeven referent heeft gewezen op dit beleid en dat hij/zij daar ook mee instemt.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting bewaart de onder punt 3 persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor  een bewaartermijn van maximaal 20 jaar. Dit is een termijn waarover we nog graag overzicht houden van eventueel reeds eerder ingediende aanvragen of gevoerde communicatie en – indien nodig – hierover met u contact kunnen opnemen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@burgerweeshuishaarlem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, willen wij u vragen contact met ons op te nemen via info@burgerweeshuishaarlem.nl.