Bestuursverslag 2022

ANBI

Stichting Burgerweeshuis Haarlem is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel.

a de officiële naam luidt: Stichting Burgerweeshuis Haarlem;

b de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41223361; het RSIN nummer is 0634705332;

c het postadres van de stichting is: Baan 29, 2012 DC te Haarlem en e-mailadres: info@burgerweeshuishaarlem.nl.

Het ANBI standaardformulier publicatieplicht vermogensfondsen is hier te bekijken.

Het onderstaande verslag is een verkorte weergave van het bestuursverslag dat een onderdeel vormt van het door het bestuur vastgestelde jaarverslag 2021.

AKTIVITEITEN

Het bestuur heeft gedurende 2022 vier maal vergaderd op de kantoorlocatie aan Baan 29 te Haarlem

Haarlem.

Donaties

Over geheel 2022 heeft het bestuur € 224.300 aan donaties toegekend. In totaal zijn 85 aanvragen ingediend, waarvan er 69 zijn gehonoreerd en 16 zijn afgewezen. Onder de begunstigde stichtingen zijn er wederom 5 aan wie persoonlijk gebonden toekenningen verstrekt zijn als kerstgift; ook deze donaties kwamen ten gunste van projecten voor jeugdigen.

Grafiek 1: Omvang van de donaties in euro’s per bestedingscategorie

In vergelijking met 2021 is het percentage van bestedingen in de categorie Sociale Zorg opgelopen van 46 naar 58%, maar blijft over de jaren heen op een gemiddeld zelfde niveau.  In deze categorie vallen o.a. de maatjes-, coaching- en mentorprojecten. De grootste daling zien we bij Diversen; hieronder vallen projecten op het gebied van sport, recreatie en scouting.

Aan deze veranderingen in de toekenningen liggen – evenals in voorgaande jaren – geen wijzigingen van de toekenningscriteria ten grondslag; één en ander komt voort uit wijzigingen in het aantal aanvragen binnen de betreffende categorieën.

Over de afgelopen jaren is wel een gestage toename zichtbaar in het aantal aanvragen. De grotere zichtbaarheid van de stichting, met name op de site van FIN, zal hiervoor de belangrijkste verklaring zijn.

 Werkbezoeken en bijeenkomsten

In 2022 hebben bestuursleden en/of adviseur verschillende externe contacten gehad. De meest relevante worden hieronder vermeld:

– Werkbezoeken

Bij de volgende organisaties zijn werkbezoeken afgelegd:  Stichting Haëlla, United World College, JINC, Follow your Sun en Stichting Hart voor Noord.

– Regionaal online overleg

Met de gemeente Haarlem, Stichting Kinderpostzegels, regionale vermogensfondsen en serviceclubs is wederom overlegd over de voortzetting van de gezamenlijke ondersteuning van Stichting Triple ThreaT, Weekendacademie Haarlem en de Kinderuniversiteit. Deze Haarlemse organisaties ontwikkelen met name projecten in de preventieve sfeer, waarmee wordt voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg belanden Het overleg heeft geresulteerd in extra financiering van projecten, uitgevoerd door bovengenoemde organisaties.

Door de gezamenlijke huisvesting aan Baan 29 te Haarlem heeft regelmatig overleg plaats tussen de adviseurs van Weeshuis der Doopsgzinden, Kinderfonds Van Dusseldorp, Zonnige Jeugd en Burgerweeshuis Haarlem.

Landelijke online bijeenkomsten

Online en fysiek is deelgenomen aan vergaderingen en koffietafels van FIN en aan het overleg van de gezamenlijke Jeugdfondsen.

Antiquiteiten

In 2022 is besloten gebruik te gaan maken van het Zijper Collectie Beheerssysteem (ZCBS). Met dit online systeem kan de collectie kunst en aniquiteiten van het Burgerweeshuis voor een breder publiek toegankelijk gemaakt worden. De reeds bestaande database dient hiertoe te worden aangevuld met kwalitatief goede foto’s van alle objecten. Naar verwachting is medio 2023 het ZCBS voor het Burgerweeshuis gereed en zal de collectie op deze wijze vanaf de website via verschillende zoektermen benaderd kunnen worden.

Overdracht vermogen Stichting Kinderhuis Zandvoort

Het bestuur van Stichting Kinderhuis Zandvoort heeft besloten tot beëindiging van zijn werkzaamheden en het resterende vermogen van ca. € 183.000 over te dragen aan Stichting Burgerweeshuis Haarlem. Aanleiding voor deze beeindiging waren de oplopende kosten van met name het beheer van de zeer bescheiden effectenportefeuille. Doelstelling van Kinderhuis Zandvoort was “het verstrekken van subsidies en/of bijdragen, teneinde minderjarigen uit Haarlem en omgeving tijdelijk de nodige recreatie en/of ontspanning te verschaffen” . Deze doelstelling past goed binnen het bestedingsbeleid van het Burgerweeshuis. De kleine, vaste groep van begunstige scholen en instellingen zal ook bij het Burgerweeshuis kunnen rekenen op zorgvuldige behandeling van aanvragen.

.