Bestuursverslag 2020

Dit verslag is een verkorte weergave van het bestuursverslag dat een onderdeel vormt van het door het bestuur vastgestelde jaarverslag 2020.

Het bestuur heeft gedurende 2020 vier maal vergaderd; twee maal op de kantoorlocatie aan Baan 29 en twee maal in een Zoomsessie vanwege de noodzakelijke beperkingen in verband met het rondwarende coronavirus.

Donaties

Over geheel 2020 heeft het bestuur € 215.705 aan donaties toegekend. In totaal zijn 72 aanvragen ingediend, waarvan er 49 zijn gehonoreerd, 3 onder voorwaarden zijn toegezegd en 20 zijn afgewezen. Onder de begunstigde stichtingen zijn er wederom 5 aan wie persoonlijk gebonden toekenningen verstrekt zijn als kerstgift; ook deze donaties kwamen ten gunste van projecten voor jeugdigen.

Donaties in 2020

Meerjarige toekenningen

De stichtingen die ook in 2020 weer een donatie hebben gekregen binnen het kader van het meerjarige toekenningsbeleid zijn:

  • Stichting Bedrijf & Samenleving, gevestigd te Haarlem
  • Stichting Triple Threat, gevestigd te Haarlem
  • Stichting Urgente Noden te Haarlem.

Het bestuur heeft op basis van de toegezonden inhoudelijke en financiële rapportages de voortgang van deze projecten extra aandacht geven. Het ging daarbij met name om de beoordeling van de mate waarin het betreffende project succesvol is geweest in het behalen van de beoogde (tussen)doelen. Voor alle drie genoemde stichtingen was de beoordeling positief.

Code Goed Bestuur

In het jaarverslag 2019 werd reeds aangegeven dat het bestuur van de stichting zich uitgesproken heeft voor de naleving van de Code Goed Bestuur. Dit is een door de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) opgestelde gedragscode, waarbij kwaliteitsverbetering en verhoging van de transparantie de belangrijkste elementen zijn. Ook heeft toen de externe toetsing plaatsgehad die met goed gevolg afgerond is. Over 2020 heeft het bestuur de getekende Jaarlijkse Verklaring naleving FIN Normen Goed Bestuur inmiddels bij de FIN afgegeven.

In Haarlem staat een Huis

Ter gelegenheid van het 600-jarig jubileum van het Burgerweeshuis in Haarlem is in 1994 een boek uitgebracht, getiteld “In Haarlem staat een Huis”. Aangezien dit boek al enige jaren niet meer verkrijgbaar is. Een heruitgave stuitte echter op aanzienlijke druktechnische problemen. De originele uitgave in PDF-format is nu in te zien door te klikken op: In Haarlem staat een huis…