Bestuursverslag 2021

Dit verslag is een verkorte weergave van het bestuursverslag dat een onderdeel vormt van het door het bestuur vastgestelde jaarverslag 2021.

AKTIVITEITEN
Het bestuur heeft gedurende 2021 vijf maal vergaderd; drie maal op de kantoorlocatie aan Baan 29 en twee maal in een Zoomsessie vanwege de noodzakelijke beperkingen in verband met het rondwarende coronavirus.

Donaties
Over geheel 2021 heeft het bestuur € 283.750 aan donaties toegekend. In totaal zijn 68 aanvragen ingediend, waarvan er 58 zijn gehonoreerd en 10 zijn afgewezen. Onder de begunstigde stichtingen zijn er wederom 5 aan wie persoonlijk gebonden toekenningen verstrekt zijn als kerstgift; ook deze donaties kwamen ten gunste van projecten voor jeugdigen.

In vergelijking met 2020 is het percentage van bestedingen in de categorie Sociale Zorg terug gelopen van 67 naar 46 naar % en is daarmee vrijwel gelijk aan het percentage in 2019.  In deze categorie vallen o.a. de maatjes-, coaching- en mentorprojecten. De categorie Onderwijs beslaat 16% , een verdubbeling ten opzichte van 2020. In deze categorie vallen ook de verschillende vormen van schaduwonderwijs (weekendscholen, na schoolse huiswerkbegeleiding etc). De grootste stijging zien we bij Diversen; hieronder vallen projecten op het gebied van sport, recreatie en scouting.
Aan deze veranderingen in de toekenningen liggen – evenals in voorgaande jaren – geen wijzigingen van de toekenningscriteria ten grondslag; één en ander komt voort uit wijzigingen in het aantal aanvragen binnen de betreffende categorieën.
Over de afgelopen jaren is wel een gestage toename zichtbaar in het aantal aanvragen. De grotere zichtbaarheid van de stichting, met name op de site van FIN, zal hiervoor de belangrijkste verklaring zijn.

 Werkbezoeken en bijeenkomsten

In 2021 hebben bestuursleden en/of adviseur verschillende externe contacten gehad. De meest relevante worden hieronder vermeld:

– Werkbezoeken
Bij de volgende organisaties zijn werkbezoeken afgelegd: Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, Stichting Triple Threat, Stichting Erasmus Trustfonds, Stichting Anne-Bo en Rode Kruis Kennemerland,  en Stichting Kikid in Haarlem, Stichting Damsko in Amsterdam.

– Regionaal online overleg
Met de gemeente Haarlem, Stichting Kinderpostzegels, regionale vermogensfondsen en serviceclubs is overlegd over een gezamenlijke ondersteuning van Stichting Triple ThreaT, Weekendacademie Haarlem en de Kinderuniversiteit. Deze Haarlemse organisaties ontwikkelen met name projecten in de preventieve sfeer, waarmee wordt voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg belanden. Het overleg heeft geresulteerd in extra financiering van projecten, uitgevoerd door bovengenoemde organisaties.

– Landelijke online bijeenkomsten
Online is deelgenomen aan vergaderingen en koffietafels van FIN en aan het overleg van Jeugdfondsen.

Vernieuwing website

De website van de stichting is geheel vernieuwd. De oude site was dringend aan een opfrisbeurt toe.
Dit werd bereikt door een ruimer gebruik van aansprekende kleurenfoto’s, een nieuw lettertype en een strakkere opmaak. Van een flink aantal door de stichting gesteunde projecten zijn korte beschrijvingen opgenomen, ook weer voorzien van foto’s.

Wijziging statuten en naamswijziging

In samenspraak met notariskantoor Huisman hebben de statuten een aantal wijzigingen ondergaan die gezien de huidige wet- en regelgeving noodzakelijk waren. De doelstelling is in hedendaagse taal geformuleerd en voor wat betreft het bereik in enige mate uitgebreid (zie pag. 3 onder Doelstelling).
Een eveneens belangrijke wijziging in de statuten is de verandering van naam van de stichting.  Aangezien van een directe relatie met de protestantse denominatie geen sprake meer is, is besloten het naamsdeel ‘Gereformeerd’ te laten vervallen.  Per 16 november 2021, de ingangsdatum van de akte van statutenwijziging, luidt de naam:
Stichting Burgerweeshuis Haarlem.